Novela nariadenia vlády o výpočte zrážok zo mzdy a z iných príjmov

V súlade s exekučným poriadkom sa zrážky zo mzdy a iného príjmu povinného vykonávajú z čistej mzdy povinného. Čistá mzda sa pre účely exekúcií vypočíta tak, že od hrubej mzdy povinného sa odpočíta:

  • preddavok na zdravotné poistenie,
  • poistné na sociálne poistenie,
  • preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb,
  • príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.

Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa do nej prídavky na deti a sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách.

Následne sa určí, na aké sumy sa povinnému nesmie siahnuť. Exekučný poriadok ukladá, že povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy základná suma. Základná suma sa vyráta ako percento z výšky aktuálneho životného minima.

Základom pre výpočet nepostihnuteľných súm za príslušný mesiac bude teda aktuálna výška životného minima. Od 1. 7. 2015 je aktuálna suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu 198,09 EUR.

Základná suma, na ktorú zamestnávateľ v žiadnom prípade nesmie zamestnancovi siahnuť je konkrétne:

  • základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, bude od 1.1.2016 100 % sumy životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, teda 198,09 EUR,
  • základná suma na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné,  zostáva vo výške 25 % sumy životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, táto suma sa týka manželky a detí žijúcich v spoločnej domácnosti, teda 49,52 EUR na každú vyživovanú osobu,
  • ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je vo výške 70 % základnej sumy na povinného, teda 70% zo 60% zo sumy životného minima, čo predstavuje 83,20 EUR /70% zo sumy 118,85 EUR.

Exekučný poriadok stanovuje sumu, na ktorú sa nesmie povinnému siahnuť, zároveň však určuje aj sumu, nad ktorú sa vykonávajú zrážky zo mzdy bez obmedzenia. Ide o sumu vo výške 150 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, teda sumu vo výške 297,13 EUR.

Na vymoženie neprednostnej pohľadávky možno zraziť len jednu tretinu zvyšku čistej mzdy povinného, na prednostné pohľadávky sa zrážajú dve tretiny. Aké pohľadávky patria medzi prednostné bližšie upravuje § 71 ods. 2 Exekučného poriadku.