O úrade

Exekútorka JUDr. Alexandra Cicuttová bola vymenovaná do funkcie Rozhodnutím Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vymenovaní za súdneho exekútora č. 24642/2010-41. V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa. Ak tak ustanoví tento zákon, exekútor môže vykonávať aj ďalšiu činnosť: a) spisovať do zápisnice na požiadanie oprávneného návrhy na vykonanie exekúcie, b) prijímať do úschovy peniaze, listiny a

Čítajte viac
O úrade

Základnou právnou normou upravujúcou postavenie súdneho exekútora je z.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov. V súlade s ustanovením § 2 Exekučného poriadku je exekútor štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.  V tomto je exekútor integrálnou súčasťou súdnej moci v štádiu núteného

Čítajte viac
Aktuality

V súlade s exekučným poriadkom sa zrážky zo mzdy a iného príjmu povinného vykonávajú z čistej mzdy povinného. Čistá mzda sa pre účely exekúcií vypočíta tak, že od hrubej mzdy povinného sa odpočíta: preddavok na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie. Do

Čítajte viac
Otázky oprávnených

Exekúciu možno vykonať výhradne spôsobmi uvedenými v Exekučnom poriadku. Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať: • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, • prikázaním pohľadávky, • predajom hnuteľných vecí, • predajom cenných papierov, • predajom nehnuteľnosti, • predajom podniku, • príkazom na zadržanie vodičského preukazu. Ak podkladom

Čítajte viac
SHARE

Exekútorský úrad Piešťany