Nezaplatené faktúry

Častým problémom v obchodných vzťahoch je nezaplatená faktúra, po dodaní služby alebo tovaru. Ak je faktúra splatná, veriteľ môže využiť viacero spôsobov na motivovanie dlžníka zaplatiť.
Vymáhanie pohľadávok musí byť vždy v medziach zákona a bez nátlaku. Prospešné môže byť časté telefonovanie dlžníkovi, ale najmä písomná upomienka odoslaná doporučene (ako doklad o doručení). Dlžník sa nemôže vyhovárať že nevie o faktúre. Ak dlžník nereaguje, bez meškania podajte na súd návrh na vydanie platobného rozkazu. Všeobecne platí, že vymožiteľnosť pohľadávky klesá, ak je faktúra staršia ako 3 mesiace.