Aké sú spôsoby vykonania exekúcie?

Exekúciu možno vykonať výhradne spôsobmi uvedenými v Exekučnom poriadku. Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať:
• zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
• prikázaním pohľadávky,
• predajom hnuteľných vecí,
• predajom cenných papierov,
• predajom nehnuteľnosti,
• predajom podniku,
• príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať:
• vyprataním,
• odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
• rozdelením spoločnej veci,
• uskutočnením prác a výkonov.