Poznáte legislatívne dôvody zastavenia exekúcie?

Na ukončenie exekúcie sú rôzne dôvody. Končí sa vymožením pohľadávky, zastavením exekúcie alebo upustením od vykonania exekúcie. Zastavenie exekúcie nastáva zo zákona alebo je o zastavení nutné rozhodnúť súdom. Platná legislatíva postihuje nasledovné dôvody zastavenia exekúcie podľa § 57 ods. 1 Exekučného Poriadku:
a) rozhodnutie, na základe ktorého exekúcia začala sa dosiaľ nestalo vykonateľným – exekučný titul musí byť vždy opatrený doložkou vykonateľnosti
b) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie bolo po jej začatí zrušené, alebo sa stalo neúčinným – mimoriadny opravný prostriedok, nové rozhodnutie, ktoré to pôvodné zruší
c) zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie – vôľa oprávneného exekúciu viesť, prípadne ju zastaviť
d) exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa EP alebo iného zákona – veci určené v zákone (napr. hračky, študijná literatúra, práčka,…)
e) bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto iný právo nepripúšťajúce exekúciu – napr. vo vlastníctve inej osoby
f) po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané – po vydaní exekučného titulu povinný pohľadávku oprávneného uhradí (ešte pred začatím exekúcie)
g) súd exekúciu vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať – presne neupravené dôvody, ale pokračovanie v exekúcii by sa priečilo dobrým mravom
h) majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie – preukázaná nemajetnosť povinného
i) oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie – povinnosť uhradiť súdny poplatok v sume 16,50 eur, v niektorých prípadoch táto povinnosť nie je (napr. pri výživnom, pri vymáhaní zdrav. poistenia, …)
j) ak pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom – exekúciu možno na záloh viesť len ak je oprávnený záložným veriteľom, alebo záložný veriteľ s vedením exekúcie súhlasí.