Exekučná činnosť

Základnou právnou normou upravujúcou postavenie súdneho exekútora je z.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov. V súlade s ustanovením § 2 Exekučného poriadku je exekútor štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.  V tomto je exekútor integrálnou súčasťou súdnej moci v štádiu núteného výkonu rozhodnutí.

Exekučný titul
Ustanovenie § 41 Exekučného poriadku ustanovuje čo je exekučným titulom. V zmysle tohto ustanovenia je exekučným titulom:
 • vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok,
 • rozhodnutie orgánov Európskej únie,
 • cudzí exekučný titul,
 • notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,
 • vykonateľné rozhodnutie rozhodcovského súdu a rozhodcovských komisií a nimi schválený zmier,
 • osvedčenie o dedičstve, vykonateľné rozhodnutia bývalých štátnych notárstiev a dohody nimi schválené,
 • vykonateľné rozhodnutie orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste,
 • platobný výmer, výkazy nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmierov schválených týmito orgánmi,
 • vykonateľné rozhodnutie a výkazy nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, a vo veciach verejného zdravotného poistenia,
 • iné vykonateľné rozhodnutia a schválené zmiery, ktorých výkon pripúšťa zákon,
 • doklady vydané podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu.

Vykonateľné rozhodnutie súdu opatrí potvrdením o vykonateľnosti súd, ktorý vo veci rozhodoval ako súd prvého stupňa.