Exekútorka JUDr. Alexandra Cicuttová

Exekútorka JUDr. Alexandra Cicuttová bola vymenovaná do funkcie Rozhodnutím Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vymenovaní za súdneho exekútora č. 24642/2010-41. V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa. Ak tak ustanoví tento zákon, exekútor môže vykonávať aj ďalšiu činnosť:

a) spisovať do zápisnice na požiadanie oprávneného návrhy na vykonanie exekúcie,

b) prijímať do úschovy peniaze, listiny a iné hnuteľné veci v súvislosti s výkonom exekúcie,

c) doručovať súdne písomnosti, ak ho o doručenie požiada súd, a mimosúdne písomnosti, ak to ustanovuje osobitný predpis.

d) vykonávať úkony, na ktoré ho rozhodnutím poverí súd.

Exekútor riadi činnosť exekútorského úradu, ktorý v jeho mene plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením exekučnej činnosti.