Časté otázky

Otázky oprávnenýchOtázky povinných

Čítať viac
Otázky povinných

Čítať viac
Otázky oprávnených

Exekúciu možno vykonať výhradne spôsobmi uvedenými v Exekučnom poriadku. Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať: • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, • prikázaním pohľadávky, • predajom

Čítať viac
Otázky povinných

Na ukončenie exekúcie sú rôzne dôvody. Končí sa vymožením pohľadávky, zastavením exekúcie alebo upustením od vykonania exekúcie. Zastavenie exekúcie nastáva zo zákona alebo je o zastavení nutné rozhodnúť súdom. Platná legislatíva postihuje nasledovné dôvody zastavenia exekúcie podľa § 57 ods.

Čítať viac
Časté otázkyOtázky oprávnených

Súdny exekútor vykonáva svoju pôsobnosť výlučne na území Slovenskej republiky. Jeho právomoci vyplývajú zo slovenského právneho poriadku, preto nie je možné, aby vykonával úkony exekučnej činnosti v inom štáte. Pokiaľ však má povinný svoj majetok na území Slovenskej republiky, možno

Čítať viac
Časté otázkyOtázky oprávnených

Častým problémom v obchodných vzťahoch je nezaplatená faktúra, po dodaní služby alebo tovaru. Ak je faktúra splatná, veriteľ môže využiť viacero spôsobov na motivovanie dlžníka zaplatiť. Vymáhanie pohľadávok musí byť vždy v medziach zákona a bez nátlaku. Prospešné môže byť

Čítať viac